Alle barn, til den dato de fyller 13 år, som er medlem av idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i idrettslagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringspremien betales av NIF. Oversikt over kriterier og vilkår finner du her.

For barn fra 13 år og eldre som er medlem og aktiv utøver i en idrett gjelder følgende: fra den dagen barnet fyller 13 år og eldre må det løses lisens, som inneholder en forsikringsdel, for den idretten vedkommende deltar i. Her gjelder ulike ordninger i de enkelte særforbund. Kriteriene for lisensordningen kan leses på særforbundet sine hjemmesider. Oversikt over særforbund finner du her.

MELD SKADE

Mer informasjon:

https://www.idrettshelse.no/next/p/65702/-

https://www.youtube.com/watch?v=xtVKhNsblu0