Informasjon om politiattest

Rutine for fremvisning av politiattest

 

Hvem kan idrettslaget innhente politiattester fra?

  • Alle frivillige/ansatte innenfor Idrettslaget som skal utføre et tillits- og/eller ansvarsforhold til mindreårige eller personer med utviklingshemning.
  • Politiattest kan kreves fra personer under 18 år, med en nedre grense på 15 år.

 

Hvilke verv i Express skal vise politiattest?

  • Alle trenere, hjelpetrenere og oppmenn.
  • Alle foreldre som skal være med på overnattingsturer/turneringer innenfor Idrettslaget.
  • Skal det utføres andre oppgaver innen Express, kan styret i Express ta en selvstendig vurdering av behovet for politiattest.
  • Personer som ikke ønsker å framvise politiattest, kan ikke inneha overnevnte verv og/eller oppgaver i Express før politiattest uten merknad er framlagt. Det er gratis og innhente politiattest.

 

Rutiner for søknad og fremvisning av politiattest

Søknad om politiattest sendes inn elektronisk fra Politiets sider. Når du søker må du legge ved «Bekreftelse på formål med politiattest». Dette skjemaet får du på e-post av daglig leder ved forespørsel.

 

For å søke om politiattest følger du disse punktene:

1. Send e-post til bjornar@ilexpress.no hvor du ber om «Bekreftelse på formål med politiattest». E-posten må inneholde navn, fødselsdato og hvilken rolle du har i IL Express. Husk å presisere hvilket lag du er tilknyttet, f. eks. «Trener G13 Håndball».

2. Gå til https://www.politi.no/oslo/tjenester/politiattest/. Scroll litt ned på siden og trykk på «Send søknad om politiattest elektronisk». Her må du logge inn med Bank ID. Fyll ut søknadsskjemaet og last opp «Bekreftelse på formål med politiattest» som vedlegg.

3. Når du har mottatt svar på søknaden fremviser du politiattesten til ansvarlig person i aktuell idrettsgruppe. Politiattester skal kun fremvises, IL Express oppbevarer ikke attestene.

 

PS! Man skal fremvise politiattest hvert tredje år. Det er ikke mulig å «fornye» politiattest til samme rolle som tidligere. Man må derfor søke om ny politiattest til ny rolle. Med rolle menes det at dersom du søkte om politiattest som trener for Fotball G10 i 2015 må du søke som trener for fotball G13 i 2018.