Express har som målsetting å være inkluderende, positive, engasjerte og å vise respekt.

Som idrettslag skal vi tilby våre medlemmer treninger og konkurranser i de aktiviteter som er tilknyttet klubben. Dette skal skje på en slik måte at våre medlemmer ved deltakelse i klubbens aktiviteter først og fremst knytter vennskap, bygger nettverk, og utvikler sosiale ferdigheter med sunne holdninger.

Vi aksepterer derfor ikke noen form for psykisk eller fysisk mobbing, rasisme, seksuell trakassering, hærverk eller tyverier.

Med bakgrunn i vårt verdigrunnlag aksepteres ikke noen form for bruk av rusmidler eller prestasjonsfremmende preparater på NIF sine forbudslister i forbindelse med aktiviteter i klubben.

Vi er spesielt oppmerksomme på vår viktige samfunnsrolle, som en av de største frivillige organisasjonene i Grimstad Kommune – og i sær siden 75% av våre medlemmer er barn og ungdom i alderen 6-19 år.

Trygge og sunne mennesker, med gode relasjoner til sine medmennesker har også bedre forutsetninger for å oppnå sportslig fremgang og utvikling.

Det skal være lav terskel for medlemmer, foresatte og publikum til å varsle klubben om uønskede hendelser. Og vi har derfor opprettet en egen varslingsknapp.

Se linkene under for mer informasjon om retningslinjer og regler for dette i Idrettslaget Express og i norsk idrett:

  

Idrettslaget Express sine retningslinjer:

Trygge barn og ungdommer

Seksuell trakkassering

Retningslinjer for  barneidrett i IL Express

 

Idrettsforbundet:

Idrettsforbundets temaside om seksuell trakassering og overgrep

 

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:

  1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, eller behandlingsom kan oppleves som krenkende.
  2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
  3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
  4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på ennegativ måte.
  5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.
  6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatteeller idrettsledelsen.
  7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
  8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklaresåpent i miljøet.
  9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
  10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene.

Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) harhovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.