Velkommen til årsmøtet 29.03.2023, kl. 18.00 på klubbhuset

Umder finner dere hele dagsorden:

Dagsorden til web

Dagsorden:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
5. Godkjenne innkallingen
6. Godkjenne sakslisten
7. Godkjenne forretningsorden
8. Behandle idrettslagets årsberetning
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder og nestleder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og ett varamedlem
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
Leder og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.
15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.